11 آذر 1401

            

مسئول دفتر ریاست: معصومه رضايي                                    تلفن:   61423660

        شرح وظایف:

 • هماهنگی جلسات ریاست محترم دانشکده و تشریفات مربوطه
 • پاسخگویی حضوری و تلفنی به کلیه مراجعین
 • دریافت روزانه نامه ها از دبیرخانه و ارجاع مجدد آن ها پس از پاراف ریاست محترم دانشکده
 • پیگیری جواب نامه ها از معاونین محترم دانشکده طبق دستور
 • بررسی و پیگیری مشکلات و گزارش های ضروری دریافتی از سوی دانشجویان و انتقال آن به ریاست محترم دانشکده
 • هماهنگی روزانه جهت ملاقات با معاونین، دانشجویان و ارباب رجوع
 • ارجاع نامه ها به بخش های مربوطه بر اساس دستور ریاست محترم دانشکده
 • آماده و تهیه نمودن پیش نویس نامه های ارجاعی از ریاست محترم دانشکده
 • تهیه جدول برنامه ماهانه از جلسات روزانه ریاست محترم دانشکده
 • هماهنگی در امور جاری دفتر
 • مرتب کردن و دسته بندی فایل های Hard وSoft
 • نگهداریDatabase و رویدادهای مهم واحد مدیریت در فایل های رایانه ای
 • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس محترم دانشکده     

           

Template Design:Dima Group