26 آذر 1397

برنامه آزمون هاي پايان ترم 971 (98-97)


روز

تاريخ

نام درس

ساعت

يكشنبه

97/10/23

آمار حياتي مقدماتي

12-10

سه شنبه

97/10/25

مفاهيم پايه پرستاري

12-10

چهارشنبه

97/10/26

فرآيند آموزش بيمار

12-10

شنبه

97/10/29

بررسي وضعيت سلامت

12-10

دوشنبه

97/11/1

پرستاري بهداشت روان

12-10

چهارشنبه

97/11/3

تغذيه و تغذيه درماني

12-10

پنج شنبه

97/11/4

فناوري اطلاعات در پرستاري

12-10

يكشنبه

97/11/7

ميكروب شناسي

12-10

چهارشنبه

97/11/10

مباني سازمان و مديريت

12-10

شنبه

97/11/13

زبان انگليسي عمومي

12-10

Template Design:Dima Group