22 آبان 1398


اعضای شورای پژوهشي دانشکده

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

جناب آقاي سخندان 

مدير امور بيمارستان و دانشكده پرستاري 

2

خانم دکتر زهرا سادات ديباجي

رياست دانشكده پرستاري بانك ملي

3

آقاي باقر قلي پور

معاونت  پژوهشي  

4

خانم رضايي

معاونت آموزشي

5

خانم مهربانو  حيدري

رئيس دفتر پژوهشی

6

خانم فاطمه زنجانی

رئیس دفتر مجله

 

Template Design:Dima Group