30 شهریور 1400


اعضای شورای پژوهشي دانشکده


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

جناب آقاي سخندان 

مدير امور بيمارستان و دانشكده پرستاري 

2

خانم دکتر زهرا سادات ديباجي

رياست دانشكده پرستاري بانك ملي

3

آقاي باقر قلي پور

معاونت  پژوهشي  

4

خانم طبايي

معاونت آموزشي

5

خانم مهربانو حيدري

رئيس دفتر پژوهش

6

خانم دكتر فراهاني

هيات علمي

7

خانم دكتر صفوي بيات

هيات علمي

8

خانم دكتر جنيدي

استاد

9

خانم شيرخان

استاد

10

خانم فرزادي دخت

استاد

11

خانم شهلا بيگلي

هيات علمي

12

خانم فاطمه زنجانی

هيات علمي

13

خانم فاطمه واشقاني 

كارشناس مهارتهاي باليني

 

Template Design:Dima Group