11 بهمن 1401

وظایف شورای پژوهشی

 

  • اطلاع رسانی و پیگیری مصوبات و تصمیمات دانشکده در حوزه پژوهش

  • پیگیری پیشنهادات اعضای گروه در شورای پژوهشی

  • ترغیب و حمایت اعضاء در توسعه طرح های برون دانشکده ای

  • تنظیم و ارائه برنامه عملیاتی و ارزشیابی سالانه مربوط به گروه آموزشی

  • ترغیب و حمایت اعضاء از طرح های کاربردی و ارتباط با صنعت

  • هماهنگی جلسه در تصویب طرح های پژوهشی گروه با اولویت بخشیدن به طرح های پژوهشی كاربردی

  • ترغیب و حمایت از ترجمان دانش

  • ارزشیابی سالانه فعالیت های پژوهشی اعضاء

  • مشارکت در رتبه بندی طرح های پژوهشی

 

Template Design:Dima Group