11 بهمن 1401

معرفي و شرح وظايف كارشناس مهارت هاي باليني

كارشناس مركز مهارتهاي باليني : فاطمه واشقاني فراهاني 
مدرك تحصيلي : كارشناس پرستاري 

رسته: درماني
حداقل مدرك تحصيلي: كارشناس پرستاري

شرح وظايف :
   

 1. هماهنگي با معاونت آموزشي و مدیران گروه ها
 2. هماهنگی و نظارت و همکاری در برگزاری آزمونosce و چیدمان ایستگاه ها
 3. نظارت بر تشكيل كلاس هاي پراتيك در زمان مقرر
 4. اعلام برنامه كلاس هاي پراتيك به دانشجويان
 5. آشنایی با طرز کار مولاژها و بکاراندازی آن ها برای هر کارگاه
 6. تهيه فرم حضور و غیاب دانشجویان و گزارش عدم حضور اساتید
 7. نظارت بر استفاده صحیح از مولاژها و وسایل مرکز
 8. تهیه وسایل کمک آموزشی از قبیل تابلو، پوستر و ...آموزشی جهت یادگیری راحت تر مطالب و تکنیک ها
 9. تهیه برنامه زمانبندی تمرینات آزاد دانشجویان
 10. نظارت بر تمرین آزاد دانشجویان در واحد پراتیک
 11. نیازسنجی دانشجویان در زمینه آموزشی و اقدام جهت رفع نیازها
 12. آماده نمودن کارگاه های روزانه و چیدمان وسایل نسبت به نوع کارگاه
 13. اعلام کمبودهای مرکز به مسئول مرکز
 14. همکاری در امانت دادن وسایل مورد نیاز دانشجویان جهت تمرین تکنیک ها و پیگیری بازپس گرفتن وسایل
 15. ارائه گزارش کار ماهانه به معاونت آموزشي و رئيس دانشكده پرستاري
 16. ارائه گزارش به رياست دانشكده پرستاري
 17. اجراي كليه امور محوله از جانب رياست دانشكده

 

 

 

 


 

Template Design:Dima Group