09 مهر 1401

اعضای شورای آموزشی دانشکده 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

جناب آقاي سخندان

مدير امور بيمارستان و دانشكده پرستاري

2

خانم دکتر زهرا سادات ديباجي

رياست دانشكده پرستاري بانك ملي

3

خانم طبايي

معاونت آموزشي

4

آقاي باقر قلي پور

معاونت پژوهشی

5

خانم دكتر فراهاني

هيات علمي
 6

خانم دکتر صفوی بیات

هيات علمي 

7

خانم شيرخان

مربي باليني

8

خانم فرزادي دخت

مربي باليني

9

خانم مقدم

كارشناس آموزش