28 تیر 1398

شروع آزمون هاي پايان ترم 
آزمون هاي پايان ترم نيمسال اول 98-97   بانك ملي در ساعت 10 صبح  97/10/23   دانشكده پرستاري بانك ملي ايران شروع و برگزار گرديد . Template Design:Dima Group