09 مهر 1401

بسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

(مصوب جلسه ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

ماده ۱۵- شورای آموزشی

 1.   الف- تعریف شورای آموزشی: در هر دانشکده که دارای سه گروه آ موزشی یا بیشتر باشد، شورای آموزشی با ترکیب ذیل تشکیل می شود:

 •    رئیس دانشکده

 •    معاونین دانشکده

  ب – وظایف شورای آموزشی دانشکده

 • برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوباتی که توسط معاونین آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ابلاغ می گردد.

 • تدوین سیاست های آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی آموزشی دانشکده جهت تصویب در مراجع ذیصلاح

 • بررسی و تدوین طرح های آموزشی دانشکده و ارجاع آنها به شورای تخصصی آموزشی 

 • بررسی و تدوین طرح های ارزشیابی فعالیت های آموزشی دانشکده و پیشنهاد آن به شورای تخصصی آموزشی 

 • هماهنگی میان گروه ها و بخش ها در ارائه دروس مشترک

 • اتخاذ تصمیمات اجرایی برای هماهنگی و تطابق زمانی تعلیم و تحقیق در دانشکده

 • بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیات علمی جدیدی و پیشنهاد آن به شورا برای تکمیل اعضای هیات علمی هر گروه

 • بررسی و پیشنهاد ظرفیت پذیرش دانشجو به معاونت آموزشی

 • بررسی و اظهار نظر در مواردی که رئیس دانشکده به شورا ارجاع می دهد

 • بررسی تقاضاهای فرصت مطالعاتی و پیشنهاد آن به شورای آموزشی دانشکده

 

Template Design:Dima Group