28 تیر 1398
بسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
(مصوب جلسه ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی)
ماده ۱۵- شورای آموزشی
 1. الف- تعریف شورای آموزشی: در هر دانشکده که دارای سه گروه آ موزشی یا بیشتر باشد، شورای آموزشی با ترکیب ذیل تشکیل می شود:
 • رئیس دانشکده
 • معاونین دانشکده

 

ب – وظایف شورای آموزشی دانشکده

 • برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوباتی که توسط معاونین آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ابلاغ می گردد.
 • تدوین سیاست های آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی آموزشی دانشکده جهت تصویب در مراجع ذیصلاح
 • بررسی و تدوین طرح های آموزشی دانشکده و ارجاع آنها به شورای تخصصی آموزشی 
 • بررسی و تدوین طرح های ارزشیابی فعالیت های آموزشی دانشکده و پیشنهاد آن به شورای تخصصی آموزشی 
 • هماهنگی میان گروه ها و بخش ها در ارائه دروس مشترک
 • اتخاذ تصمیمات اجرایی برای هماهنگی و تطابق زمانی تعلیم و تحقیق در دانشکده
 • بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیات علمی جدیدی و پیشنهاد آن به شورا برای تکمیل اعضای هیات علمی هر گروه
 • بررسی و پیشنهاد ظرفیت پذیرش دانشجو به معاونت آموزشی
 • بررسی و اظهار نظر در مواردی که رئیس دانشکده به شورا ارجاع می دهد
 • بررسی تقاضاهای فرصت مطالعاتی و پیشنهاد آن به شورای آموزشی دانشکده

 

Template Design:Dima Group