11 آذر 1401
اولین گرد همایی دانشجویی در روز یکشنبه 1400/4/6جهت ارائه فعالینهای پژوهشی ، فرهنگی و روابط عمومی با حضور مدیر امور بیمارستان و دانشکده پرستاری و ریاست دانشکده و معاونین محترم برگزار گردید .

  
Template Design:Dima Group