11 آذر 1401
انتشار اولین شماره نشریه طب خانواده نوین 
اولین جلد نشریه دانشکده پرستاری بانک ملی با عنوان طب خانواده نوین در روز شنبه 1400/4/5  انتشار یافت . این نشریه به صورت ادواری پیوسته و الکترونیکی و با آدرس  www.journalfaculty.ir منتشر می شود .
Template Design:Dima Group