30 شهریور 1400
اولين جلسه كميته پژوهشي در سال 1400 در 25 فروردين ماه با حضور رياست محترم دانشكده پرستاري بانك ملي خانم دكتر ديباجي و معاونت پژوهشي آقاي قلي پور ، دكتر گچكار ، دكتر شمس ، آقاي رضايي و خانم زنجاني در محل دانشكده پرستاري برگزار گرديد .

   
 
Template Design:Dima Group