09 مهر 1401
كارآموزي دانشجويان تحت عنوان سلامت جامعه ، فرد و خانواده و محيط
اولين روز كارآموزي دانشجويان تحت عنوان پرستاري سلامت جامعه ، فرد و خانواده و محيط به همراه اساتيد دانشكده پرستاري در محل درمانگاههاي خارج از بيمارستان در تاريخ 98/2/3  برگزار مي گردد .

Template Design:Dima Group