09 مهر 1401

برنامه آزمون هاي پايان ترم 971 (98-97)


روز

تاريخ

نام درس

ساعت

يكشنبه

97/10/23

آمار حياتي مقدماتي

10-12

سه شنبه

97/10/25

مفاهيم پايه پرستاري

10-12

چهارشنبه

97/10/26

فرآيند آموزش بيمار

10-12

شنبه

97/10/29

بررسي وضعيت سلامت

10 - 8

دوشنبه

97/11/1

پرستاري بهداشت روان

10-12

چهارشنبه

97/11/3

تغذيه و تغذيه درماني

10-12

پنج شنبه

97/11/4

فناوري اطلاعات در پرستاري

10-12

يكشنبه

97/11/7

زبان انگليسي عمومي

10-12

چهارشنبه

97/11/10

مباني سازمان و مديريت

10-12

شنبه

97/11/13

ميكرب شناسي

10-12

Template Design:Dima Group