28 فروردين 1400
جلسه بررسي پيشبرد طرح پيش بيني كرونا با استفاده از داده هاي آزمايشگاهي ، پروژه مشترك بيمارستان بانك ملي با دانشگاه خواجه نصير در تاريخ  99/3/20  در محل دانشكده پرستاري بانك ملي برگزار گرديد .

   
Template Design:Dima Group