02 شهریور 1398

جلسه هم انديشي جناب آقاي سخندان مديرامور بيمارستان و دانشكده پرستاري بانك ملي ايران با پزشكان رسمي بيمارستان در ارتباط با اجراي دستورالعمل حضور و غياب

كاركنان استخدام رسمي بر اساس قوانين مديريت خدمات كشوري و افزايش رضايمندي و بهبود كيفيت كار و طبابت پزشكان محترم در سالن همايش بيمارستان بانك ملي

ايران در حال برگزاري مي باشد .

      

      

Template Design:Dima Group