06 تیر 1398

{tab 1397/11/21}

1397/11/21  بازه انتخاب واحد

{tab 1397/11/27}

1397/11/27  شروع نيمسال و كلاسها

{tab 1398/03/04}

1398/03/04   بازه ارزشيابي اساتيد و دريافت كارت ورود به جلسه

{tab 1398/03/25}

13978/03/25 پایان نیمسال و كلاسها

{tab 1398/04/01}

1398/04/01 شروع بازه آزمون ها

{1398/04/17 tabs
1398/04/17  پايان آزمون ها 

Template Design:Dima Group